All Things Newz
Law \ Legal

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Taslak Yeterlilik Kararı – Privacy Protection

[ad_1]


To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma
Tüzüğü (“GDPR”)
uyarınca kişisel verilerin Avrupa Ekonomik Alanı
(“AEA”) dışında bulunan
bir üçüncü ülkeye aktarılması,
GDPR’ın 5’inci bölümünde yer alan
koşullara tabidir. Diğer bir deyişle, böyle bir
aktarım için GDPR’ın 5’inci
bölümünde yer alan opsiyonlardan birinin izlenmesi
ya da bu opsiyonlardan birinin uygulama alanı bulması
gerekmektedir.

Bu opsiyonlardan bir tanesi, GDPR’ın 45’inci
maddesi uyarınca verilecek bir yeterli koruma
kararına1 istinaden kişisel verilerin AEA
dışına aktarılmasıdır. Daha evvel,
Avrupa Komisyonu’nun, AEA’dan Amerika Birleşik
Devletleri’ne (“ABD”) kişisel veri
aktarımını sağlayan “Safe
Harbour”
isimli kararı mevcuttu ancak bu karar,
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın
“Schrems I” olarak bilinen
kararı2 kapsamında geçersiz
kılındı. Schrems I kararını takiben,
Avrupa Komisyonu’nun “Privacy Shield” isimli
yeterlilik kararı kapsamında AEA’dan ABD’ye
kişisel veri aktarımı mümkün hale
gelmişti ancak bu karar da Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nın “Schrems II” olarak
bilinen kararı3 kapsamında geçersiz
hale geldi. Her iki kararda da dikkat çeken husus,
ABD’de kişisel veri sahiplerine GDPR ile eşit
ölçüde koruma sağlanamaması
yönündeki tespitti. Özellikle Schrems II
kararında, Privacy Shield çerçevesinde
aktarılan kişisel verilere ABD’deki kolluk kuvvetleri
ile ulusal güvenlik mercilerinin erişim
sağlayabileceği, ilgili mevzuatta bunu engelleyen ya da
kısıtlayan herhangi bir düzenleme
olmadığı belirtilerek, bu hususa daha da çok
dikkat çekilmiştir.

Hali hazırda, AEA’dan ABD’ye kişisel veri
aktarımına bu aktarıma ilişkin herhangi bir
yeterli koruma kararı yürürlükte
bulunmamaktadır. Bu nedenle, şirketler genel itibariyle
GDPR’ın 5’inci bölümünde
düzenlenen standart sözleşme maddelerine
başvurmaktadır.

13 Aralık 2022 tarihinde, Avrupa Komisyonu tarafından,
AEA ve ABD arasındaki kişisel veri aktarımına
ilişkin olarak taslak bir yeterlilik kararı
(“Taslak Karar“)
yayınlanmış olup4, Taslak
Karar’ın yürürlüğe girmesi ile
birlikte, AEA’daki şirketlerce ABD’deki
şirketlere kişisel veri aktarımı bu karara
istinaden mümkün hale gelecektir.

Taslak Kararı, ABD kolluk kuvvetleri ve ulusal
güvenlik mercilerinin, Taslak Karar kapsamında
aktarılan kişisel verilere hangi koşullar
altında erişebileceğini belirlemekte ve bu
erişimi kamu yararı hedefiyle orantılı ve
amacın gerektiği kadarı ile sınırlı
tutmaktadır.

Ayrıca, Taslak Karar’ın ekinde, ABD Ticaret
Bakanlığı tarafından hazırlanan İlave
İlkeler yer almaktadır.

Taslak Karar ve İlave İlkeler uyarınca, Taslak
Karar kapsamında kendilerine veri aktarılan
başlıca yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:

 • Bildirim (Aydınlatma): Veri sahiplerinin
  GDPR’da belirtilen yükümlülüklere uygun
  olarak aydınlatılmaları gerekir. Bu aydınlatma
  ile birlikte, ilgili şirketler Taslak Karar ile
  bağlı olduklarını belirtmelidirler.

 • Seçim Hakkı: İlgili
  şirketler, veri sahiplerine, kişisel verilerinin
  üçüncü bir tarafa ifşasını
  (veri işleyen olarak hareket eden kuruluşlara
  ifşalar hariç) veya kişisel verilerinin toplanma
  amaçları dışında
  kullanılmasını engelleme seçeneği
  sunmalıdır.

 • Sonraki Aktarımlar İçin Hesap
  Verebilirlik:
  Kişisel verilerin
  aktarıldığı şirketlerce sonradan
  yapılacak aktarımlar, ABD’ye veya başka bir
  üçüncü ülkeye yönelik olup
  olduğuna bakılmaksızın, yalnızca
  sınırlı ve belirli amaçlar için,
  üçüncü tarafla yapılan bir
  sözleşmeye dayanılarak ve yalnızca
  sözleşmenin üçüncü tarafa
  İlkelerin gerektirdiği düzeyde koruma
  sağlaması durumunda yapılabilmektedir.
  İlaveten, veri sorumlusundan veri işleyene böyle bir
  aktarım yapıldığında, ek
  yükümlülükler olduğu
  görülmektedir.

 • Güvenlik: İlgili şirketler,
  kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili riskleri ve
  kişisel verilerin niteliğini dikkate alarak, kişisel
  verilerin kaybolmaması, kötüye
  kullanılmaması ve kişisel verilere yetkisiz
  erişim yapılmaması, kişisel verilerin yetkisiz
  olarak ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi ve imha
  edilmemesi için makul ve uygun önlemler
  almalıdır.

 • Veri Bütünlüğü ve
  Amaçla Sınırlı Olma:
  Diğer
  yükümlülüklerin, yanı sıra,
  kişisel veriler, işleme amaçlarıyla ilgili
  bilgilerle sınırlandırılmalıdır. Bu
  doğrultuda kişisel veriler, toplandıkları
  amaç ile uyumlu olmayan veya veri sahibi tarafından
  yetkinin dışındaki bir amaç ile bir
  şekilde işlenmemelidir.

 • Erişim: İlgili şirketler,
  belirli sınırlı istisnalara tabi olarak, veri
  sahiplerinin, kişisel verilerine erişmesine, bunları
  düzeltmesine, değiştirmesine veya silmesine olanak
  sağlamalıdır.

 • Sorumluluk: İlgili şirketler
  tarafından İlave İlkeler’e uyumu sağlamaya
  yönelik bağımsız mekanizmaların
  hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.

İlave İlkeler ile ilgili dikkat çeken
diğer bir husus; kişisel verinin, GDPR ‘a tabi ve
gerçek kişiye ilişkin kimliği belirli veya
belirlenebilir bilgileri, özel nitelikli kişisel
verilerin ise, GDPR’da belirtilen tanımın
yanında, üçüncü tarafın ilgili
verileri özel nitelikli olarak tanımlaması durumunda
bu verileri de kapsamasıdır. Özel nitelikli
verilerin, toplanma amacı dışındaki farklı
bir amaç için, ancak kişinin açık
rızası ile kullanılabileceği
belirtilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
(“Kurul“) karar ve rehberlerinde Avrupa
Birliği mevzuatını sıklıkla göz
önünde bulundurduğu
düşünüldüğünde, ileride
mevzuatta verilerin yurtdışına aktarımı
hususunda yapılabilecek olası bir değişiklik
bakımından Taslak Karar’daki hususlar dikkate
alınabilecektir.

Footnotes

1. Yeterli koruma kararı, Avrupa
Komisyonu tarafından, GDPR uyarınca verilen ve Avrupa
Birliği dışındaki ülkelerin kişisel
verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma
sağlayıp sağlamadığını
gösteren karar anlamına gelmektedir.

2. Avrupa Adalet Divanı, C-362/14
numaralı, 06.10.2015 tarihli Karar (Maximilian Schrems v. Data
Protection Commissioner), https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=59649

3. Avrupa Adalet Divanı, C-311/18
numaralı, 16.07.2020 tarihli Karar (Data Protection
Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems),
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=60115

4. Taslak karar metni, https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/Draft%20adequacy%20decision%20on%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_0.pdf
adresinde yer almaktadır.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Turkey

Metaverse As A Business

KP Law

Noting that the metaverse will not be built overnight by a single company, Meta said that many of the products to be designed for Meta’s concept will only be fully realized within the next 10-15 years.

Regulating Cybersecurity Across The EU And The UK

McDermott Will & Emery

On November 28, 2022, the Council of the European Union formally adopted the Network and Information Security 2 Directive (NIS 2 Directive), replacing the current NIS Directive (Directive 2016/1148/EC).

Better Late Than Never: Slovenia Last EU Member State To Adopt GDPR Implementing Act

Schoenherr Attorneys at Law

On 15 December 2022, the Slovenian Parliament finally adopted the Data Protection Act (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2, “ZVOP-2”), a national law implementing the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”). The act had been several years in the making, with the earliest draft released for public consultation back in 2017.

[ad_2]

Source link

Related posts

The Silent Treatment: The EPO’s Approach To Non-therapeutic Methods Encompassing Therapeutic Effects – Patent

FTC Issues New Rulemaking Proceedings On Customer Reviews And “Junk Fees” – Consumer Law

Four-Day Work Week – Strategic Planning