All Things Newz
Law \ Legal

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Yeni Eşik Değerler – Accounting Standards

[ad_1]


To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6434 karar sayılı Bağımsız Denetime Tabi
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

[“Karar“] ile 26.05.2018 tarihli ve
30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin
Belirlenmesine Dair Karar kaldırılarak
bağımsız denetime tabi şirketlerin
belirlenmesine ilişkin ölçütlerin eşik
değerlerinde ve bağımsız denetime tabi
şirketlerin kapsamında değişiklikler
yapıldı. Bu değişiklikler ile
bağımsız denetim kapsamının
günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması
ve AB düzenlemelerine uyum sağlanması
hedefleniyor.

Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe
girecek.

Karar ile Öngörülen Yeni Eşik
Değerler

Hangi şirketler için bağımsız
denetimin zorunlu olduğu 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu [“TTK“]
hükümleri uyarınca
Cumhurbaşkanlığınca (eskiden Bakanlar Kurulu)
belirlenir. Bu kapsamda yayımlanan (eski) 2018/11597
sayılı Bağımsız Denetime Tabi
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’a göre
bağımsız denetime tabi şirketler; herhangi bir
ölçüte bağlı olmaksızın ilgili
kararın ekindeki (I) sayılı listede yer alan
şirketler ile aktif toplam, yıllık net
satış hasılatı ve çalışan
sayısı ölçütlerinden en az ikisinin
öngörülen eşik değerlerini art arda iki
hesap döneminde aşan şirketler olarak
sayılmıştı. Yeni yayımlanan Karar ile
bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin
belirlenmesinde öngörülen eşik
değerlerinde birtakım değişiklikler
yapıldı. Buna göre;

 • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya
  teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
  görmeyen ancak 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı
  Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık
  sayılan şirketler bakımından eşik
  değerler, aktif toplam 30 milyon TL, yıllık net
  satış hasılatı 40 milyon TL ve
  çalışan sayısı 50 kişi olacak
  şekilde değiştirildi. Buna göre bu
  şirketler, anılan eşiklerin en az ikisini art arda
  iki hesap döneminde aşması halinde
  bağımsız denetime tabi hale gelirler.

 • Karar’a ekli (II) sayılı listede verilen
  şirketlerin bağımsız denetime tabi olması
  içinse, art arda iki hesap döneminde aktif
  toplamının en az 60 milyon TL, yıllık net
  satış hasılatının en az 80 milyon TL ve
  çalışan sayısının en az 100
  kişi olması kriterlerinden en az ikisi
  aranacaktır.

 • Yukarıda belirtilenler dışındaki
  şirketler bakımından ise eşik değerler,
  aktif toplam 75 milyon TL, yıllık net satış
  hasılatı 150 milyon TL ve çalışan
  sayısı 150 kişi olarak güncellenmiştir.
  Yani, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka
  açık sayılmayan şirketler ile
  Karar’ın (II) sayılı cetvelinde bulunmayan bir
  şirket, anılan kriterlerden en az ikisini arda iki hesap
  döneminde karşılarsa bağımsız
  denetime tabi olur.

Bağımsız Denetim Nedir?

TTK’nın 2012’de yürürlüğe
girmesi ile sadece iç denetimi düzenleyen eski kanun
sistematiğinden uzaklaşılmış ve
çeşitli kanunlarda düzenlenen
bağımsız denetim TTK kapsamına alınarak
bağımsız denetim alanında
bütüncül bir hukuki yapı
oluşturulması hedeflenmiştir. TTK’nın ilk
düzenlemesinde tüm sermaye şirketleri için
bağımsız denetim
öngörülmüşse de 2012 yılındaki
değişiklikle bağımsız denetime tabi
şirketlerin Bakanlar Kurulunca (hâlihazırda,
Cumhurbaşkanlığınca) öngörülecek
ölçütlere göre belirleneceği
düzenlenmiştir. Yukarıda
anlattığımız Karar da bu amaçla
çıkarılmıştır.

Bağımsız denetim, TTK md.397 ve devamında
düzenlenmiş olup esas olarak, bağımsız
denetime tabi olan şirketlerin finansal tabloları ve
yönetim kurulunun yıllık faaliyet
raporlarının, denetçi tarafından finansal
raporlama standartlarına uygunluğu, ilgili tablo ve
raporların tutarlılığı ve
doğruluğu hususlarında finansal tablo
kullanıcılarına makul bir güvence sağlama
amacıyla denetlenmesi ve değerlendirilerek rapor
hazırlanmasıdır. Denetim kapsamında
Türkiye Muhasebe Standartlarına, mevzuata, esas
sözleşmenin finansal tablolara ilişkin
hükümlerine uyulup uyulmadığı da
incelenir.

Bağımsız denetim, bağımsız
denetçiler veya bağımsız denetim
kuruluşları tarafından
yürütülür. Bağımsız
denetçiler; yeminli mali müşavirlik ya da serbest
muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını
almış meslek mensupları arasından Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca
[“Kurum“] yetkilendirilen
kişilerdir. Bağımsız denetim
kuruluşları ise, Kurum’dan bağımsız
denetim alanında faaliyette bulunma yetkisi alan
şirketlerdir. Denetçi şirket genel kurulunca her
faaliyet dönemi için, ilgili faaliyet dönemi
bitmeden seçilir. Seçilen denetçi yönetim
kurulu tarafından ticaret siciline tescil ettirilir ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve internet sitesinde ilan
edilir. Kimlerin denetçi olamayacağı TTK
kapsamında detaylıca düzenlenmiştir. En
önemlisi, on yıl içinde aynı şirket
için toplam yedi yıl denetçi olarak
seçilen denetçi üç yıl
geçmedikçe yeniden denetçi olarak
seçilemez.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Accounting and Audit from Turkey

Mandatory IFRS

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

On 12 May 2011 Parliament of Ukraine adopted the Law of Ukraine On Introduction of Amendments to the Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (the “Law”).

Changes To Audit Requirements In Cyprus For SMEs

Oxford Tax Solutions

On 09 June 2022, the Cyprus House of Representatives approved amendments to the Companies Law and to the Assessment and Collection of Taxes Law. Amendment aimed at simplifying…

[ad_2]

Source link

Related posts

Nuts For Cheese™ Closes $5.35 Million Funding Round Led By Forage Capital Partners – Corporate and Company Law

Punch Rounding Not Absolute Defense To Wage Claim – Employee Benefits & Compensation

La Gestion Des Risques Cyber : Quelles Obligations Pour Les OIV ? – Security