All Things Newz
Law \ Legal

Elektronik Ticarette Yeni Dönem Başlıyor! – ShareholdersTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yeni gelişme

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
(“Kanun“) 1 Temmuz 2022’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
Kanun, aracı hizmet sağlayıcılar ile hizmet
sağlayıcılar için yeni
yükümlülükler getiriyor. Kanun
hükümlerinin büyük bir kısmı 1 Ocak
2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun metnine
buradan ulaşabilirsiniz.

Değişikliklerin Özeti

1. Tanımlar

Kanun ile halihazırdaki aracı hizmet
sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı
tanımlarına ek olarak elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı tanımları belirlenmiştir.
İlaveten, Kanun’da sıkça kullanılan net
işlem hacmi ve ekonomik bütünlük
tanımları ile elektronik ticaret pazar yeri ile
elektronik ticaret ortamı tanımları
yapılmıştır.

 • Elektronik ticaret aracı hizmet
  sağlayıcı
  : “elektronik ticaret
  pazar yerinde elektronik ticaret hizmet
  sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine
  yönelik sözleşme yapılmasına ya da
  sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı
  hizmet sağlayıcı
  ” olarak
  tanımlanmıştır.

 • Elektronik ticaret hizmet
  sağlayıcı
  : “elektronik ticaret
  pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında
  mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme
  yapan ya da sipariş alan hizmet
  sağlayıcı
  ” olarak
  tanımlanmıştır. Bu tanım uyarınca
  elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar kendilerine
  ait elektronik ticaret ortamında satış
  yapabileceği gibi, bir elektronik ticaret aracı hizmet
  sağlayıcıya ait pazar yerinde de satış
  yapabilecektir.

 • Elektronik ticaret ortamı:
  elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet
  sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformlar

  olarak tanımlanmıştır. Elektronik ticaret
  aracı hizmet sağlayıcılarla birlikte,
  elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların da
  hizmetlerini yürüttüğü tüm ortamlar
  elektronik ticaret ortamı sayılabilecektir.

 • Elektronik ticaret pazar yeri:
  elektronik ticaret aracı hizmet
  sağlayıcının aracılık hizmetlerini
  sunduğu elektronik ticaret ortamı
  ” olarak
  tanımlanmıştır. Bu kapsamda elektronik ticaret
  aracı hizmet sağlayıcıların hizmetlerini
  sunduğu platformları kapsamaktadır.

 • Net işlem hacmi: “İptal ve
  iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret
  aracı hizmet sağlayıcı için
  aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar
  yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı
  için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz
  olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları
  üzerinden belirli bir dönemde yapılan
  sözleşme ve verilen siparişler için
  düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine
  geçen belge değerleri toplamı
  ” olarak
  tanımlanmıştır. Net işlem hacmi
  Kanun’daki yükümlülükler belirlenirken
  sıkça kullanılan bir tanımdır. Bu
  kapsamda kısaca açıklamak gerekirse (madde
  gerekçesinde de belirtildiği şekilde) net
  işlem hacmi nihai fatura veya fatura yerine geçen belge
  değerlerinin tüm vergi, fon, harç ve benzeri
  dâhil toplamını içermektedir. Birden fazla
  pazar yeri olan elektronik ticaret aracı hizmet
  sağlayıcılar ile birden fazla ortamı bulunan
  hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri
  belirlenirken tüm pazar yeri ve ortamlar dikkate
  alınacaktır.

 • Ekonomik bütünlük:
  bir kişinin, bir ticaret şirketinin
  doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az
  yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının
  çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararlan
  alabilecek payına sahip olmasını, şirket
  sözleşmesi uyarınca yönetim organında
  karar alabilecek çoğunluğu oluşturan
  sayıda üyeyi seçme hakkını haiz
  olmasını, kendi oy haklarının yanında bir
  sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer
  pay sahipleriyle birlikte oy haklarının
  çoğunluğunu oluşturmasını, bir
  ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak
  hâkimiyeti altında bulundurmasını veya bu
  hallere bağlı olarak bu kişiyle
  bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu
  kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da
  pay sahibi olup olmadıklarına
  bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin
  aynı kişi veya kişiler tarafından
  yönetilmesi
  ” olarak
  tanımlanmıştır. Ekonomik
  bütünlük tanımı özellikle elektronik
  ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen
  aşağıda yer verdiğimiz
  yükümlülükler bakımından dikkate
  alınmaktadır. Tanım ile hem yatay hem de dikey
  kontrol ilişkilerinin kapsanması hedeflenmiştir.
  Ayrıca, tanımda şirketlerin pay sahipliğinden
  bağımsız olarak aynı kişiler
  tarafından yönetilip yönetilmediği de dikkate
  alınmaktadır. Gerekçede verilen örnek
  uyarınca, (X) kişisinin tamamen farklı konularda
  faaliyet gösteren farklı tüzel kişiliklere
  sahip (A) ve (B) şirketlerinin tek yönetim kurulu
  üyesi olması halinde söz konusu şirketler
  ekonomik bütünlük içinde kabul edilmektedir.
  Bu belirleme yapılırken kişilerin yönetim
  organında karar alabilecek çoğunluğu
  sağlayacak sayıda olup olmadığı veya bu
  kişi veya kişilerin murahhas üye ya da
  müdür olarak belirlenip belirlenmediği dikkate
  alınmalıdır. Söz konusu şirketlerin
  aynı kişilerce yönetildiği sonucu
  doğuyorsa, ekonomik bütünlük olduğu kabul
  edilecektir.

2. Ticaret Bakanlığı’nın
(“Bakanlık”) Yetkisi

Kanun’un 5. maddesi uyarınca Bakanlık,
şirketlere yapacağı denetim sırasında
özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda
bilirkişi görevlendirmeye yetkili
kılınmıştır. Bu hüküm
ışığında, Bakanlık’ın
şirketlerin algoritmaları da dahil olmak üzere,
teknik birtakım konularda da denetleme yapma imkanı
getirilmiştir.

İlaveten, elektronik ticari ileti gönderimine
ilişkin süreçlerde denetimleri artırmak ve
elektronik ticari ileti gönderenleri tespit etmek için
Bakanlık’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’ndan ileti gönderenlere ilişkin bilgi
almasını mümkün
kılınmıştır. İlerleyen zamanlarda
elektronik ticari ileti gönderimi konusundaki denetimlerin ve
incelemelerin artması söz konusu olabilecektir.

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet
sağlayıcıların Kanun kapsamındaki
kayıtlarını saklama
yükümlülüğü üç
yıldan on yıla
çıkarılmıştır.

3. Yükümlülükler

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet
Sağlayıcılara İlişkin
Yükümlükler

Elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıların
yükümlülükleri net işlem hacimlerine
göre kademeli olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda
yükümlülükler (i) tüm
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara
uygulanan yükümlülükler, (ii)
bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar
Türk Lirasının üzerinde
olan elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılara uygulanan
yükümlülükler, (iii) bir
takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar
Türk Lirasının ve iptal ve iadeler hariç
işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde

olan elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılara uygulanan
yükümlülükler ve (iv) Bir
takvim yılındaki net işlem hacmi altmış
milyar Türk Lirasının ve iptal ve iadeler
hariç işlem sayısı yüz bin adedin
üzerinde
olan elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılara uygulanan
yükümlülükler olmak üzere dörde
ayrılmaktadır.

Tüm elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılarına uygulanan
yükümlülükler


Yükümlülük Yaptırım
Hukuka aykırı içeriklerin
yayımdan kaldırılması:
6563
sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca aracı
hizmet sağlayıcıların hizmet
sağlayıcılar tarafından sağlanan
içeriklerdeki hukuka aykırılıklardan sorumlu
olmadığı hüküm altına
alınmıştır. Bu sorumsuzluk elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcı olup
olmadığına bakılmaksızın tüm
aracı hizmet sağlayıcılar için
geçerlidir.
Ancak, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılarının elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıları tarafından sağlanan
içeriklerin hukuka aykırı olduğundan haberdar
olması halinde içerikleri derhal yayımdan
kaldırması ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına bilgi vermesi gerekmektedir. Burada
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
tarafından aktif bir “monitoring”
yapılması gerekip gerekmediği net
değildir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
ayrıca hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet
hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan
şikâyeti üzerine, elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının şikâyete konu
ürününü yayımdan kaldırarak durumu
kendisine ve hak sahibine bildirmekle; ancak, şikâyetin
aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itiraz üzerine
şikâyete konu ürünü yeniden
yayımlamakla yükümlüdür.

Her bir aykırılık için on bin Türk
lirası ila yüz bin Türk lirası idari para
cezası
Kendi markalarını satışa
sunmama:
Ek Madde 2/1(a) uyarınca elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcılar aracılık
hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin
veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu
kişilerin markasını taşıyan ya da marka
kullanım hakkını haiz olduğu malları
satışa sunamayacak veya bu malların
satışına aracılık edemeyecektir. Bu
malların, farklı elektronik ticaret ortamında
satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında
erişim imkânı sunulması ve birbirinin
tanıtımının yapılması da
yasaklanmıştır.

Bu hükümle, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıların kendi markalarının
kendi pazar yerlerinde satışının
yapılmasının önüne geçilmektedir.
Hükmün istisnası, toplam satış
hasılatının yarısından fazlasını
elektronik ticaret dışındaki satışlardan
elde eden kişilerin markasını taşıyan veya
marka kullanım hakkını haiz olduğu
malların satışıdır.

Aykırılığın
gerçekleştiği tarihten bir önceki takvim
yılına ait net satış tutarının
yüzde beşi oranında idari para cezası
Elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıların bilgilerini sunma ve
doğrulama
: Ek Madde 2/1(b) uyarınca elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik
ticaret hizmet sağlayıcının Vergi Usul Kanunu
kapsamında düzenlemesi gereken belgelerdeki bilgilere,
satışın yapıldığı elektronik
ticaret pazar yerinde yer verebilmesine imkân sağlamakla
ve Ek Madde 2/1(ç) uyarınca elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının tanıtıcı
bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler üzerinden
veya ilgili kurumların erişime açık
elektronik sistemlerinden doğrulamakla
yükümlüdür.
Ek Madde 2/1(b)’ye aykırılık halinde
yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere,
aykırılığın gerçekleştiği
tarihten bir önceki takvim yılına ait net
satış tutarının on binde beşi
oranında idari para cezası

Ek madde 2/1(ç)’ye aykırılık halinde
her bir aykırılık için on bin Türk
lirası idari para cezası

Elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıların markalarının
tanıtım amaçlı
kullanılmaması:
Ek Madde 2/1(c) uyarınca
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya
elektronik ticaret hizmet sağlayıcının
yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden
olumlu irade beyanını almadan bunların
ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana
unsurunu oluşturan tescilli markalarını kullanarak
çevrimiçi arama motorlarında pazarlama ve
tanıtım faaliyetinde bulunmamakla
yükümlüdür. Bu hüküm ile elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcıların,
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların
bilgisi olmadan isimleri veya markaları kullanılarak
arama motorlarında kendilerini öne
çıkarmasının ve ilgili hizmet
sağlayıcının kendi elektronik ticaret
ortamlarına olan trafiğin azalmasının
önüne geçmeye
çalışılmaktadır.
Her bir aykırılık için on bin Türk
lirası ila yüz bin Türk lirası idari para
cezası
Elektronik ticarette haksız ticari uygulamada
bulunmama:
Ek Madde 1 ile elektronik ticarette haksız
ticari uygulamada bulunulması yasaklanmıştır.
Elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcının, aracılık hizmeti
sunduğu elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli
ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini
azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal
şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin
tarafı olmasına sebep olan uygulamalar haksız ticari
uygulama olarak tanımlanmıştır. İlgili
maddede ayrıca haksız ticari uygulama teşkil eden
bazı durumlar sayılmıştır.
Örneğin, ekonomik bütünlük içinde
bulunulan kargo şirketinden hizmet almaya zorlama bu kapsamda
değerlendirilmiştir.
Haksız uygulamada bulunulan durumlar ve elektronik ticaret
hizmet sağlayıcısı başına olmak
üzere her bir uygulama özelinde idari para cezası
öngörülmüştür.

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar
Türk lirasının üzerinde olan elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcılara uygulanan ilave
yükümlülükler


Yükümlülük Yaptırım
Elektronik ticaret lisansı alma
yükümlülüğü:
Bir takvim
yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk
Lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem
sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcı
, faaliyetine
devam edebilmek için Bakanlık’tan lisans almak ve
lisansını yenilemek zorundadır (eşiğin
aşılıp aşılmadığına
ilişkin değerlendirme yapılırken ekonomik
bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcıların net işlem
hacimleri ve işlem sayıları dikkate
alınmaktadır).

Lisans ücretinin hesaplanması*:

Elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcının bir takvim yılında
gerçekleşen net işlem hacminin;


 • 10 milyar TL – 20 milyar TL arasında olması halinde
  10 milyar Türk lirasını aşan
  kısmının on binde üçü,

 • 20 milyar TL – 30 Milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutara ilave olarak, 20 milyar Türk
  lirasını aşan kısmın binde beşi,

 • 30 milyar TL – 40 milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 30 Milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde biri,

 • 40 milyar TL – 50 milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 40 milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde beşi,

 • 50 milyar TL – 55 milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 50 milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde onu,

 • 55 milyar TL – 60 milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 55 milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde on beşi,

 • 60 milyar TL – 65 milyar TL arasında olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 60 milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde yirmisi,

 • 65 milyar TL’nin üzerinde olması halinde
  üstteki tutarlara ilave olarak, 65 milyar TL’yi aşan
  kısmının yüzde yirmi beşi*hesaplamalarda yurt dışına
yapılan satışlar dikkate alınmaz.

Ek Madde 4/1 uyarınca lisans alma
yükümlülüğüne
aykırılık halinde on milyon Türk lirası
idari para cezası uygulanır ve
aykırılığın kaldırılması
için süre verilir. Uyulmaması halinde kademeli
olarak cezalar arttırılır ve uyarılara
rağmen aykırılığın giderilmemesi
halinde Bakanlık internet sitesine erişim engellemesi
kararı verebilir. Erişim engellemesi kararına
karşı sulh ceza hakimliğinde itiraz edilebilir. Sulh
ceza hakimliği kararlarına Ceza Muhakemeleri Kanununda
öngörülen prosedür ile itiraz edilebilir.
Verilerin kullanımına ilişkin
sınırlandırmalar
: Ek Madde 2/2(a)
uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılar; elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği
verileri, yalnızca aracılık hizmetlerinin
sunulması amacıyla kullanmakla
yükümlüdür ve söz konusu verileri
aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar
yerlerinde veya diğer elektronik ticaret ortamlarında
elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet
etmek için kullanamaz. Ekonomik bütünlük
içinde bulunulan diğer kişiler de bu
değerlendirmeye tabidir.

Ek Madde 2/2(b) uyarınca elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcılar; elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının satışları
dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz
taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde
ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin
şekilde erişim sağlamasına teknik imkân
sunmakla yükümlüdür.

Ek Madde 2/2(a)’ya aykırılık halinde
aykırılığın gerçekleştiği
tarihten bir önceki takvim yılma ait net satış
tutarının yüzde onuna kadar idari para
cezası

Ek Madde 2/2(b)’ye aykırılık halinde her bir
elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için
beş yüz bin Türk lirası idari para
cezası

Ortamlar arası geçiş
sağlamama:
Ek Madde 2/2(c) uyarınca elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılar kendine ait
elektronik ticaret ortamları arasında erişim
imkânı sunamaz ve bu ortamlarda birbirinin
tanıtımını yapamaz. Bu
yükümlülüğün kapsamına net
işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları
arasındaki geçişler dahil değildir. Ekonomik
bütünlük içinde bulunulan diğer
kişiler de bu değerlendirmeye tabidir.
Ek Madde 2/2(c)’ye aykırılık halinde on
milyon Türk lirası idari para cezası
Pay değişikliklerini bildirme: Ek
Madde 2/2(ç) ve (d) uyarınca elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcılar, borsada kayden
izlenen payları hariç olmak üzere, şirket
ortaklarının yüzde beş ve katlarına
ulaşan pay devir veya edinimlerini, bu oranlara
ulaşılmasını sağlayan devrin veya edinimin
pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay
içinde Bakanlık’a bildirmekle
yükümlüdür. Elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcılar şirket kurması,
kurulmuş şirketin paylarını devralması
veya bu payları devretmesi halinde; kuruluşta
kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise devrin pay
defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay
içinde bu işlemleri Bakanlık’a bildirmekle
yükümlüdür.
Ek Madde 2/2(ç) ve (d)’ye aykırılık
halinde süresi içinde

yapılmayan her bir bildirim için bir milyon Türk
lirası idari para cezası
Raporlarının Bakanlık’a
sunulması:
Ek Madde 2/2(e) uyarınca elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılar
bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan
raporları Bakanlık’a göndermekle
yükümlüdür. Raporda elektronik ticaret
aracı hizmet sağlayıcının faaliyetleri,
yönetim ve organizasyon yapısı, mevcut pay sahipleri
ve bunların pay oranları ile iştirakleri ve
iştirakleri nezdindeki pay oranları, ekonomik
bütünlük içinde bulunduğu kişi
bilgileri, finansal tabloları ve finansal durumu ve
Kanun’daki belirli yükümlülüklere uyumu
bulunmalıdır.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı
ayrıca Ek Madde 2/2(f) uyarınca elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıların içerikleri ile ilgili
mevzuata aykırı hususların tespitine yönelik
işlemleri ve bunun neticesinde tespit edilen
aykırılıkları içeren raporu da
Bakanlık’a sunmakla yükümlüdür.

Ek Madde 2/2(e)’ye aykırılık halinde bir
milyon Türk lirası idari para cezası

Ek Madde 2/2(f)’ye aykırılık halinde yüz
bin Türk lirasından az olmamak üzere,
aykırılığın gerçekleştiği
tarihten bir önceki takvim yılına ait net
satış tutarının on binde beşi
oranında idari para cezası

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar
Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç
işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara
uygulanan ilave yükümlülükler
Yükümlülük Yaptırım
Reklam ve promosyon harcama
sınırlandırmaları:
Ek Madde 2/3(a) ve
(b) uyarınca reklam ve kampanya/promosyon harcamaları
için belirli sınırlar
öngörülmüştür. Bu kapsamda elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılar net
işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin
on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi
değişim oram uygulanmış tutarın:

 • 30 milyar TL’lik kısmı için yüzde
  2

 • 30 milyar TL’nin üstündeki kısım
  için binde 3

oranında reklam, promosyon, ödül, puan, kupon,
hediye çeki ve benzeri imkanlar için harcaması
yapabilir.

Reklam harcamaları için belirlenen bütçe
ekonomik bütünlük içinde bulunulan elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların reklam
ve diğer promosyon harcamalarının
sınırını oluşturmaktadır. Bu
bütçe bir takvim yılında üçer
aylık dönemlerde en fazla 1/4 oranında
kullanılabilir.


Promosyon ve benzeri imkanlara ilişkin harcama
bütçesi ise reklam harcamalarına benzer
şekilde elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcı ve ekonomik bütünlük
içinde bulunduğu kişiler tarafından
elektronik ticaret pazar yerindeki alıcı ve elektronik
ticaret hizmet sağlayıcılara yapılabilecek
toplam indirim bütçesini oluşturmaktadır ve
bu bütçe bir takvim yılında üçer
aylık dönemlerde en fazla 1/4 oranında
kullanılabilmektedir.

Ek Madde 2/3(a) ve (b)’ye aykırılık halinde
anılan hükümlere göre belirlenen üst
sınırın yüzde onundan az olmamak kaydıyla
sınırı aşan tutarın on katı
tutarında idari para cezası
Elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının faaliyetlerini
kısıtlamama:
Ek Madde 2/3(c) uyarınca
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar,
elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari
ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da
farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da
reklam yapmasını kısıtlayamaz, herhangi bir
kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamaz ve bunlara imkan
sağlayan hükümlere aracılık
sözleşmelerinde yer veremez.
Ek Madde 2/3(c) uyarınca haksız uygulamada bulunulan
her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı
için iki yüz elli bin Türk lirası

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi
altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve
iadeler hariç işlem sayısı yüz bin
adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılara uygulanan ilave
yükümlülükler


Yükümlülük Yaptırım
Elektronik para ve bankacılık faaliyetlerine
ilişkin sınırlandırmalar:
Ek Madde
2/4(a) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıları, aracılık hizmeti
sundukları elektronik ticaret pazar yerlerinde, kredi
kartıyla yapılan kredili ödeme işlemleri ile
diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere,
ekonomik bütünlük içinde bulundukları
bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf
finansmanı şirketlerinin, kredi verme işlemleri
dâhil sundukları her türlü hizmetin
gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette
bulunmasına imkân sağlayamaz.
Dolayısıyla, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılarının aynı ekonomik
bütünlük içinde oldukları bu finansal
kuruluşlarla olarak iş birliklerini sona erdirmeleri
gerekecektir.

Ek Madde 2/4(b)(1) uyarınca, elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcıları, kendileri ile aynı
ekonomik bütünlük içinde yer alan e-para
kuruluşları tarafından ihraç edilen
e-paraların ödeme aracı olarak kabulüne
ilişkin faaliyette bulunulmasına imkan sağlayamaz.
Dolayısıyla, elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıları nezdinde söz konusu
e-paralar kabul edilemeyecek, bu e-paralara yükleme
yapılamayacak veya e-para hesabı
açılması gibi, e-paranın ödemelerde
kullanılmasını (kabulünü) sağlamaya
yönelik hiçbir faaliyette bulunulması için
zemin oluşturulamayacaktır. Bu nedenle, elektronik
ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının
e-para ile ödeme kabul etmek istemesi durumunda, aynı
ekonomik bütünlük içinde
olmadıkları e-para kuruluşlarından hizmet
almaları gerekecektir.


Ek Madde 2/4(b)(2) uyarınca, elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcıları, kapalı devre
istisnasından faydalanarak bu kapsamda hizmet sunamaz ve
ekonomik bütünlük içinde olduğu
ödeme kuruluşu veya e-para kuruluşlarından bu
tür hizmetler sağlayamaz. Dolayısıyla,
elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılarının cüzdan ve benzeri
uygulamaları kendilerinin doğrudan veya aynı
ekonomik bütünlük içinde oldukları
kuruluşlar vasıtasıyla
gerçekleştirmeleri mümkün olmayacak ve bu
tür uygulamalar için aynı ekonomik
bütünlük içinde olmadıkları
kuruluşlardan hizmet almaları gerekecektir.


Burada sayılan yükümlülükler,
elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcının net işlem hacmine dahil
edilen elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılar ile bunların ekonomik
bütünlüğü içinde bulunup elektronik
ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret
hizmet sağlayıcılar hakkında da
uygulanacaktır.

Ek Madde 2/4(a) ve (b)’ye aykırılık halinde
on milyon Türk lirası idari para cezası
uygulanır ve aykırılığın
kaldırılması için süre verilir.
Uyulmaması halinde kademeli olarak cezalar
arttırılır ve uyarılara rağmen
aykırılığın giderilmemesi halinde
Bakanlık internet sitesine erişim engellemesi kararı
verebilir. Erişim engellemesi kararına karşı
sulh ceza hakimliğinde itiraz edilebilir. Sulh ceza
hakimliği kararlarına Ceza Muhakemeleri Kanununda
öngörülen prosedür ile itiraz edilebilir.
Faaliyet sınırlandırması:
Ek Madde 2/4(c) uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıları kendi aracılık hizmeti
sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki
satışları, kendisinin elektronik ticaret hizmet
sağlayıcı olarak yaptığı
satışları ile elektronik ticaret
dışındaki satışları
dışındaki satışlara ilişkin olarak
eşya taşımacılığı,
taşıma işleri organizatörlüğü ve
posta hizmet sağlayıcılığı
faaliyetlerinde bulunamaz.
Ek Madde 2/4(c)’ye aykırılık halinde on
milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır
ve aykırılığın kaldırılması
için süre verilir. Uyulmaması halinde kademeli
olarak cezalar arttırılır ve uyarılara
rağmen aykırılığın giderilmemesi
halinde Bakanlık internet sitesine erişim engellemesi
kararı verebilir. Erişim engellemesi kararına
karşı sulh ceza hakimliğinde itiraz edilebilir. Sulh
ceza hakimliği kararlarına Ceza Muhakemeleri Kanununda
öngörülen prosedür ile itiraz edilebilir.
Ortamlar arası geçiş
sağlamama:
Ek Madde 2/4(ç) uyarınca
elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı mal
veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına
elektronik ortam sağlaması durumunda, aynı ortamda
mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme
yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân
sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik
bütünlük içinde bulunduğu kişiler
tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde
de bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz
ve birbirinin tanıtımını yapamaz.
Ek Madde 2/4(ç)’ye aykırılık halinde
yirmi milyon Türk lirası idari para cezası

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılara
İlişkin Yükümlülükler

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara
ilişkin olarak ayrı yükümlülükler
belirlenmemiş ve elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcıların bazı
yükümlülüklerinin kıyasen uygulama
alanı bulacağı belirtilmiştir. Önemli bir
nokta olarak, elektronik ticaret hizmet
sağlayıcılara ilişkin
yükümlülükler
satışlarının yarısını
elektronik ticaret dışındaki satışlardan
elde eden
elektronik ticaret hizmet
sağlayıcıları için
uygulanmayacaktır.

Tüm elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara
uygulanan bir yükümlülük olarak olumlu irade
beyanını yazılı ya da elektronik ortamda
almadığı sürece, elektronik ticaret hizmet
sağlayıcının ekonomik bütünlük
içinde bulunmadığı kişilerin
ETBİS’e kayıtlı alan adının ana
unsurunu oluşturan tescilli markasını arama
motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde
kullanamayacağı hüküm altına
alınmıştır. Bu yükümlülük
dışındaki yükümlülükler belirli
eşiklere göre kademeli olarak belirlenmiştir:

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar
Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave
yükümlülükleri:

 • Ek Madde 2/2(a) ve (b) hükümleriyle
  öngörülen verilerin kullanımının
  sınırlandırılmasına ilişkin
  yükümlülükler kıyasen elektronik ticaret
  hizmet sağlayıcıları için de
  uygulanacaktır.

 • Ek Madde 2/2(f) hükmü uyarınca
  içeriklerdeki mevzuata aykırı hususların
  tespitine yönelik işlemleri ve bunun neticesinde tespit
  edilen aykırılıkları içeren raporu
  hazırlamalı ve Bakanlık’a
  sunmalıdır.

 • Ek Madde 4 uyarınca elektronik ticaret lisansı
  ödemekle yükümlüdür. Lisans ücreti
  yukarıda açıklandığı şekilde
  hesaplanır. Eşiklerin hesaplanmasında ekonomik
  bütünlük içerisindeki kişilerin
  satışları dikkate alınmaz. Lisans
  ücretinin hesaplanmasında yurt dışına
  yapılan satışlar dikkate alınmaz.

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar
Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave
yükümlülükleri:

 • Ek Madde 2/3(a) ve (b) hükümleriyle elektronik
  ticaret aracı hizmet sağlayıcıları
  için belirlenen reklam ve promosyon harcaması
  sınırlandırmaları kıyasen
  uygulanmaktadır.

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar
Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç
işlem sayısı 10 milyon adedin üzerinde olan
elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ilave
yükümlülükleri:

 • Ek Madde 2/4(a) ve (b) hükümleriyle elektronik
  ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için
  öngörülen bankacılık ve elektronik para
  sınırlandırmaları kıyasen
  uygulanmaktadır.

 • Ek Madde 2/4(ç) hükmüyle elektronik ticaret
  aracı hizmet sağlayıcılar için
  öngörülen mal veya hizmet ilanlarının
  yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması
  durumunda, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik
  sözleşme yapılmasına ya da sipariş
  verilmesi yasağı ve bu ortamlar arası
  geçiş ve tanıtım yapılmaması
  yasağı kıyasen uygulanmaktadır.

Yükümlülüklere uyulmamasının
yaptırımları yaptırımlara ilişkin
Kanun’un 6. maddesinde çeşitli
yaptırımlar elektronik ticaret hizmet
sağlayıcılara atıfta bulunarak
düzenlenmiş olmakla beraber bazı
yaptırımlar sadece elektronik ticaret aracı hizmet
sağlayıcılara yönelik olarak
belirlenmiştir. Bu nedenle yaptırımlara ilişkin
uygulanacak cezaların ilgili maddede yazan tutarlar dikkate
alınarak elektronik ticaret hizmet
sağlayıcılara kıyasen uygulanacağı
değerlendirilebilecektir.

Geçiş Süreci

 • Kanun’un aşağıda sayılan
  hükümleri dışındaki hükümleri 1
  Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

– Reklam ve promosyon harcama sınırları
öngören Ek Madde 2/3(a) ve (b) hükümleri 2022
yılı net işlem hacimlerine uygulanacak şekilde
1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

– Veri taşınabilirliğine ilişkin Ek Madde
2/2(b) hükmü ve Bakanlık’a ilan
yükümlülüğü öngören Ek
Madde 2/10 hükmü ile Ek madde 4, 1 Ocak 2024 tarihinde
yürürlüğe girer.

 • Elektronik ticaret aracı hizmet
  sağlayıcılar kendi markalarının
  satışını yasaklayan Ek Madde 2 1(a)
  hükmü, banka ve elektronik paraya ilişkin
  faaliyetlere sınırlandırma getiren Madde 2/4(a) ve
  (b) hükümlerine ve taşıma işlerine
  ilişkin faaliyet sınırlandırması getiren
  Madde 2/4(c) hükmüne 1 Ocak 2024 tarihine kadar uyum
  sağlamakla yükümlüdür.

 • Elektronik ticaret lisansı alınmasına
  ilişkin yükümlülükler 1 Ocak 2025
  tarihinden itibaren yerine getirilir.

 • Kanun’un yürürlüğe girmesinden
  önce yapılan aracılık sözleşmeleri
  (aracı hizmet sağlayıcılarla elektronik ticaret
  pazar yerlerindeki hizmet sağlayıcılar arasında
  akdedilen) 6 ay içerisinde Kanun’a uygun hale
  getirilmelidir.

Sonuç

Yeni düzenlemeler elektronik ticaret hizmet
sağlayıcılar ile elektronik ticaret aracı
hizmet sağlayıcılar için pek çok
yükümlülük öngörmektedir. Ek olarak,
Kanun’daki “ekonomik bütünlük”
tanımı nedeniyle, yalnızca bu şirketler
değil, bu şirketlerle aynı ekonomik
bütünlük içinde bulunan finansal
kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve e-para
kuruluşları da Kanun’dan etkilenecektir.
Düzenlemelere konu şirketlerin hızlı bir
şekilde gerekli uyum süreçlerini
başlatması gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Turkey

How To Trade In Cyprus As A Person Or Under A Company?

CYAUSE Audit Services Ltd

In this short article we will demonstrate to you what the best route to contact your business is in Cyprus. We take into consideration tax savings and of course the legal protection of the owner of the Company.Source link

Related posts

Council Resolution Restricting Communications Of Councillor Unreasonable And Punitive – Government Contracts, Procurement & PPP

Barker’s Dozen: Diversity, Equity And Inclusion Special Edition With The Pensions Regulator – Diversity, Equity & Inclusion

Business Relocation To The EAEU And CIS Countries – Corporate and Company Law