All Things Newz
Law \ Legal

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Esaslı Değişiklikler Kapıda – Dodd-Frank, Consumer Protection ActTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Geçtiğimiz yıllarda, dünyadaki pek
çok ticari uygulamanın kökten
değişmesine sebep olan pandemi süreci ile beraber,
tüm dünya ile birlikte ülkemizde de elektronik
ticaret gelişme kat etmiş ve bu durum tüketim
alışkanlıklarında köklü
değişiklikler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu
hızlı değişiklikler doğrultusunda
özellikle internet üzerinden yapılan
satışlarda hem tüketici haklarının
korunması hem de hizmet sağlayıcıların hak
ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi
ihtiyacı doğmuştur. Bununla beraber
değişen tüketim alışkanlıkları
göz önüne alındığında,
mevzuatın bu ihtiyaçların gerisinde kalması
sebebi ile uygulamada sorun yaratan bazı hükümler
tespit edilmiş olup yazımızda bahsi geçen
değişiklikler ile söz konusu hususların
önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.

1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmış olan 7392 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat
Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (“7392 sayılı
Kanun
”) uyarınca 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(“6502 sayılı
Kanun”) hükümleri
değişikliklerinin devre tatil sözleşmelerine
ilişkin düzenlemeleri kapsayan kısmı 1 Nisan
2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş
olup, bu yazımızın da konusu olan
değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinde
yürürlüğe girecektir.

İşbu bilgi notumuzda 7392 sayılı Kanun ile
tüketicileri önemli derecede etkileyecek yeni
düzenlemeler aşağıda detaylıca ele
alınacaktır. 7392 sayılı Kanun’a
buradan
ulaşabilirsiniz.

 1. 7392 sayılı Kanunla Getirilen
  Yenilikler

Taksitli satışlarda, yeni yapılan
düzenlemeler ile birlikte tüketicinin borcu ödemede
temerrüde düşmesi ve satıcı /
sağlayıcının kalan borcun
tümünün ifasını talep etme hakkı
bundan böyle ancak kalan borcun değil,
sözleşmede yer alan bedelin onda birinin ve art arda iki
taksitinin ödenmemesi halinde veya sözleşmede yer
alan tüm bedelin dörtte birinin ödenmemesi halinde
mümkün olacaktır.

Tüketici kredilerinde cayma hakkı,
düzenlemelerden önce sadece tüketicinin bu
hakkı kullandığını kredi verene
bildirmesiyle mümkündü. Yeni düzenleme
kapsamında tüketici kredi sözleşmelerinde,
tüketicinin 14 günlük cayma süresi
içerisinde kredi borcunun tamamını ödemesi
halinde, cayma hakkının kullandığı kabul
edilecek ve bu durumda ilgili ücretlerin iadesi
yapılacaktır. Bu iade için herhangi bir bildirim
aranmayacaktır. Yeni düzenlemeler ile belirsiz
süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren, sadece
faiz oranının artması halinde tüketiciyi 30
gün önce yazılı olarak bilgilendirmekle
yükümlü olacaktır. Düzenlemelerden
önce sadece faiz artışı değil, faiz
oranında herhangi bir değişiklik yapılması
halinde bildirimle yükümlü olan kredi veren, 1 Ekim
2022 tarihinden sonra bu yükümlülükten
kurtulacak ve yalnızca faiz oranının artması
halinde gerekli bildirimleri yapmak zorunda olacaktır.

Sigortaya ilişkin 6502 sayılı Kanun maddeleri
tamamen değiştirilmiş olup tüketici
sigortalarında, tüketicinin yazılı veya veri
sağlayıcısı aracılığıyla
açık rızası olmaksızın artık
kredi bağlantılı sigorta
yapılamayacağı düzenlenmiştir. Kredi veren
ve/veya konut finansmanı kuruluşu tarafından tavsiye
edilen değil de tüketicinin kendi istediği bir
sigortadan teminat alması halinde, bu durumun kredi veren
ve/veya konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul
edilmesi gerekmektedir. Aynı maddede düzenlendiği
üzere konut finansmanı sözleşmesi kredi
haricinde herhangi bir yan edime bağlanamayacaktır. Bu
kapsamda, kredi işlemi ile alakası olmayan sigorta ve yan
hizmetler bakımından, 1 Ekim 2022 tarihi sonrası
tüketiciye iki farklı opsiyon sunulacak ve bu
doğrultuda bankaların zorunlu olarak tüketiciyi
sigorta alımına itmesinin önüne
geçilmiş olacak, tüketici dilerse sigortasız
kredi de seçebilecektir.

Değişikliklerden önce, ön ödemeli konut
sözleşmelerinde konut tesliminin sözleşme
tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği
düzenlenirken yeni değişikliklerle teslim
süresi taahhüt edilen süreyi
geçemeyeceği gibi bu sürenin sözleşme
tarihinden itibaren en fazla 48 ay olabileceği
düzenlenmiştir.

Mesafeli satış sözleşmelerinde,
değişikliklerden önce 6502 sayılı Kanun
uyarınca tüketicilere karşı sorumlu olanlar
satıcı ve sağlayıcı iken yeni
düzenlemelerle birlikte aracı konumunda olan hizmet
sağlayıcılara da sorumluluk yüklenmiştir.
7392 sayılı Kanun ile, tüketicilere satıcı
ve sağlayıcının yanı sıra
aracılık eden hizmet sağlayıcılarına
tüketicilerin söz konusu alışverişe
ilişkin taleplerini rahatlıkla üretici /
sağlayıcı ile iletebilecekleri ve mesafeli
satış sözleşmesindeki hak ve
yükümlülüklerin açıkça belli
olduğu bir sistem kurmaları gerektiği
belirtilmiştir. Aracı hizmet
sağlayıcılarının hangi
yükümlülüklere tabi olduğu ve sorumluluk
dereceleri de 7892 sayılı Kanun ile getirilen
düzenlemelerdendir.

Bu doğrultuda, mesafeli satış
sözleşmelerinde, aracı hizmet
sağlayıcıları aracılık ettikleri
mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak;

 1. tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmeleri ve
  takip edebilmeleri için kesintisiz olarak açık
  bir sistem kurmaktan,

 2. tüketiciye ön bilgilendirmenin
  yapılmasından, teyidinden ve ispatından
  satıcı veya sağlayıcı ile birlikte
  müteselsilen,

 3. veri girişinin satıcı veya
  sağlayıcı tarafından
  yapıldığı durumlar hariç olmak
  üzere, ön bilgilendirmede bulunması zorunlu
  hususlardaki eksikliklerden,

 4. tüketicilerin satıcı veya
  sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere
  ilişkin kayıtların tutulmasından ve talep
  edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kamu kurum ve
  kuruluşları ile tüketicilere
  sunulmasından,

 5. aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeyi
  ihlal etmek suretiyle satıcı ve
  sağlayıcıların mesafeli sözleşmelere
  ilişkin yükümlülüklerine aykırı
  davranmasına sebep oldukları işlemlerden,

 6. satıcı veya sağlayıcı adına bedel
  tahsil edildiği hallerde, (i) mal veya hizmetin
  tüketiciye teslimi veya ifası sonrası bedelin
  satıcıya veya sağlayıcıya
  aktarıldığı durumlar ile (ii) tüketiciye
  ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili olarak tanınan
  seçimlik hakların kullanıldığı
  haller hariç olmak üzere, teslim veya ifa ile cayma
  hakkına ilişkin yükümlülüklerden
  satıcı veya sağlayıcı ile birlikte
  müteselsilen,

 7. satıcı veya sağlayıcı onayı
  olmaksızın düzenledikleri kampanyalı,
  promosyonlu veya indirimli satışlarda,
  sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa
  edilmemesinden ve

 8. ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile
  reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olması ve
  ispatından sorumlu olacaklardır.

Ön ödeme ile yapılacak devre mülk
satışlarında; 6502 sayılı Kanun’a
eklenen düzenlemelerle ilgili satışların
kooperatif, ticaret şirketi ya da dernek ve/veya vakıf
üyeliği sıfatı ile yapılması
yasaklanmıştır. Bu sayede kurulacak paravan
şirketler ile tüketicinin olası
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi
planlanmıştır. 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren
devre mülk satışları yalnızca finansal
kiralama yoluyla ve devre tatil sözleşmeleri ile
yapılabilecektir. Bu tipteki sözleşmeler en fazla on
yıllık bir süre için kurulabilecek ve
tüketici devre tatil hakkını belirli bir dönem
için kullanmayacağını en az 90 gün
önceden satıcıya bildirmesi halinde, tüketici
devre tatil hakkını kullanmadığı
için bedel ödeme
yükümlülüğünden
kurtulacaktır.

7892 sayılı Kanun ile 6502 sayılı
Kanun’a yenilenmiş ürünlere ilişkin yeni
düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; donanım,
yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme
yapılarak tekrar satışa sunulan
kullanılmış mallara yani kısaca,
‘’yenilenmiş ürün” olarak
kabul edilmekte olan ürünlere ilişkin madde
eklenmiştir. Yeni madde uyarınca, yenilenmiş
ürünlerin satımında, tüketiciye teslim
tarihinden itibaren, en az 1 yıl garanti verilmesi
gerektiği, ancak Ticaret
Bakanlığı’nın yetkilendirdiği
birimlerde ürünlerin yenilenebileceği ve yetki
belgelerinin bulunması gerektiği ve malların
elektronik kayıtlarının yapılacağı
düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeler
tüketici refahını koruyan düzenlemeler olarak
görülmektedir.

Satış sonrası hizmet veren yetkili servislerin,
Ticaret Bakanlığı onaylı hizmet yeterlilik
belgesi almalarının yanı sıra bilgilerini yine
Ticaret Bakanlığı tarafından
oluşturulmuş sisteme kayıt zorunluluğu
getirilmiştir. Aynı zamanda, herhangi bir üreticiye
/ ithalatçıya bağlı olmayan servislerin bu
durumlarını tüketici nezdinde ayırt edici
olması açısından “özel
servis” ibaresinin eklenmesi zorunlu tutulmuştur.
Tüketiciye satış sonrası hizmet
sağlanmaması halinde tüketici oluşan
zararını tazmin edebilir hale gelmiştir.

Her ilçeden en az 1 tüketici hakem heyeti
bulunması zorunluluğu yeni düzenlemeler ile
kaldırılmıştır. İlçede
tüketici hakem heyeti bulunması zorunluluğun
kaldırıldığından dolay il ve
ilçelerde bulunan tüketici hakem heyetine başvuru
para sınırları kaldırılmış ve
bunun yerine herhangi bir il veya ilçe ayrımı
olmaksızın 2022 yılı için
30.000,00-TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda
tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu tutulmuştur.
Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise
kaymakamlığa yapılan başvuru yeni
düzenlemelerle geçerli sayılacaktır.
Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz,
sadece kararı veren tüketici hakem heyetinin
bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne değil
aynı zamanda tüketicinin yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemesi’ne de yapılır hale
gelmiştir. Tüketici hakem heyeti kararlarının
önce e-tebligat usulüyle yapılacağı,
e-tebligatın taraflara ulaşmaması halinde 7201
sayılı Tebligat Kanunu’na göre
yapılacağı düzenlenmiştir.

7892 sayılı Kanun ile yapılan en büyük
değişikliklerden birisi de cezaların
artırılmış olmasıdır. İdari para
cezaları ve hapis cezalarının yanı sıra
Reklam Kurulu tarafından erişimin engellenmesine
ilişkin güvenlik tedbirinin uygulanabileceği
düzenlenmiştir. İçeriğe erişimin
engellenmesi kararının ihlale son veremeyeceğinin
anlaşılması halinde ise Reklam Kurulu’nun
internet sitesinin tümüne erişimi engelleyebilme
kararı verebileceği düzenlenmiştir.

 1. SONUÇ

7392 sayılı Kanun ile taksitli satışlarda
tüketicinin temerrüdü, tüketici kredi
sözleşmeleri, sigorta, konut teslimi, mesafeli
satış sözleşmeleri, yenilenmiş
ürünlerin yeniden satışı, satış
sonrası hizmetler, tüketici hakem heyetinin görev
alanları ve cezai hükümlerde tüketicileri
etkileyecek detaylı düzenlemeler
yapılmıştır. Söz konusu
değişikliklerin özellikle perakende, e-ticaret,
bankacılık ve teknoloji sektörlerinde önemli
sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Bunun yanı sıra, 7892 sayılı Kanun ile
eklenen Geçici Madde 3 ile bir geçiş dönemi
sağlanmıştır. Geçici Madde
3’ün yürürlük tarihi olan 1 Ekim
2022’den önce gerçekleşen tüketici
işlemleri için değişiklik öncesi
hükümler uygulama alanı bulacaktır.
Yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2022 tarihi
sonrasında da devam edecek belirsiz süreli
sözleşmeler için ise yürürlük
tarihinden itibaren yeni düzenlemeler uygulanacaktır.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.Source link

Related posts

E-commerce : le guide des opérations de ventes avec primes – Contracts and Commercial Law

State Aid Measures For Research, Development And Innovation – Fiscal & Monetary Policy

Upcoming changes to the Fair Trading Act – Contracts and Commercial Law