All Things Newz
Law \ Legal

Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi – Climate ChangeTo print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren ve 2014 tarihli eski düzenlemeyi
yürürlükten kaldıran
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

[“Yönetmelik”] “Yeşil
Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde
çeşitli güncellemeleri bünyesinde
barındırıyor.

Özellikle tanımlar kısmında dikkati
çeken birtakım ekleme ve düzenlemelerin yanı
sıra, yetkiye ve halkın sürece
katılımına yönelik değişiklikler
içeren Yönetmelik ile Çevresel Etki
Değerlendirmesi [“ÇED”]
Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin
kapsamı da genişletilmiş durumda.
Yürürlükten kalkan 2014 tarihli eski
yönetmelikte yıllar içerisinde yapılan
çok sayıda değişikliğin de yeni
Yönetmelik ile bir anlamda temize çekildiğini
söylemek mümkün.

ÇED başvuru dosyası ya da proje
tanıtım dosyası Yönetmelik tarihi olan 29
Temmuz 2022 itibariyle halihazırda sunulmuş olan projeler
bakımından, başvuru tarihinde
yürürlükte olan hükümler ile
Yönetmelik hükümlerinden lehte olanlar
uygulanacak.

ÇED Raporu Hazırlanması Zorunlu Olan
Projelerin Kapsamı Genişletildi

Yönetmeliğin, ÇED raporu hazırlanması
zorunlu olan projelerin sıralandığı
Ek-1
ve çevresel etkileri ön inceleme ve
değerlendirmeye tabi projelerin yer aldığı
Ek-2
listelerinde yapılan düzenlemelerle ÇED
rapor zorunluluğu genişletilmiş ve bazı
sektörler eşik değerleri dikkate
alınmaksızın bütünsel olarak Ek-1
listesine dahil edilmiştir. Bu kapsamda Ek-1’de
yapılan bazı önemli değişiklikler
aşağıdaki şekilde listelenebilir:

 • Demiryolu hatlarının ve havaalanlarının
  inşası ile otoyollar ve devlet karayollarının
  inşası projeleri uzunluğuna/pist uzunluğuna
  bakılmaksızın kapsama
  alınmıştır.

 • Hidroelektrik enerji santrallerine ilişkin 10 MWm
  kapasitesi sınırı kaldırılmış ve
  kapasiteye bakılmaksızın tüm hidroelektrik
  enerji santrali projeleri listeye
  alınmıştır.

 • Turizm konaklama tesisleri bakımından 500 odalık
  eşik 250’ye
  düşürülmüştür.

 • Rüzgar enerji santralleri ve jeotermal enerji santralleri
  türbin sayısı ve ısıl kapasitelerine
  bakılmaksızın ÇED kapsamına
  alınmıştır.

 • Yıllık olarak 1,5 milyon ton ve üzerinde karbon
  yakalama ve jeolojik depolanma tesisleri listeye
  eklenmiştir.

Kapsam dışı değerlendirilen projeler
bakımından kapasite artırımı veya alan
genişletilmesinin planlanması hallerinde ÇED
raporu hazırlanması zorunluğuna ilişkin
düzenleme korunurken, bu zorunluluk kanunen muafiyeti bulunan
projelerde yapılacak kapasite artırımı veya
alan genişletilmesi halleri bakımından da
getirilmiştir.

Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve projeler için de
Ek-1 listesinde olduğu gibi daha etkin bir çevresel
etki incelemesi yapılması amacıyla çevresel
ve sosyal eylem planı ile sürdürülebilirlik ve
çevre izleme planı hazırlanmasının
yanında kümülatif etki değerlendirmesi
yapılması zorunlu kılınmıştır.
Yine “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli
Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite
artışı veya genişletilmenin
planlandığı durumlarda da mevcut çevresel
etkiler göz önünde bulundurularak çevresel
etkilerin kümülatif olarak değerlendirileceği
düzenlenmiştir.

Sürdürülebilirlik planı altında
ÇED raporlarında sıfır atık, sera
gazı azaltımı, iklim değişikliğine
etkiler, çevre izleme, çevresel ve sosyal
yönetim gibi çeşitli planlara yer verilmesi
gerekli görülmüştür.

Valiliğin Yetkileri İl
Müdürlüğüne Devredildi

Eski yönetmelikte ÇED raporu hazırlanması
sürecine ilişkin olarak valiliklere
tanınmış olan görev ve yetkiler Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüklerine devredilmiştir. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’nın “ÇED
Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir”
kararı verme yetkisinin de artık valilikler yerine il
müdürlüklerince kullanılabileceği
öngörülmüştür.

ÇED Olumlu Kararının Geçerlilik
Süresi Kısaltıldı

“ÇED Olumlu” kararı verilen projeler
bakımından yatırıma başlama süresi 7
yıldan 5 yıla indirilmiştir. Buna göre, projeye
yönelik olarak mücbir sebep bulunmaksızın 5
yıl boyunca yatırıma başlanmaması
durumunda, verilen ÇED Olumlu kararı geçersiz
sayılacaktır. Öte yandan “ÇED
Gereklidir” kararı verilen projeler için
başvuru dosyasının Bakanlığa
sunulması için öngörülen 1
yıllık süre sınırlaması
kaldırılmıştır.

Bunun yanında, ÇED başvuru dosyasında
eksiklik tespit edilmesi nedeniyle dosyanın iadesi halinde,
dosyanın eksiklikler tamamlanarak yeniden sunulması
için 1 aylık süre sınırlaması
getirilmiştir. Bu süre içerisinde dosyanın
yeniden sunulmaması halinde ise ÇED sürecinin
sonlandırılacağı düzenlenmiştir.

Halkın Etkin Katılımı ve
Bilgilendirilmesine Yönelik Değişiklikler
Yapıldı

Halkın bilgilendirilmesi ve sürece daha etkin
katılabilmesine yönelik olarak ÇED başvuru
dosya ekinde sunulmak üzere Paydaş Katılım
Planı hazırlanması
öngörülmüştür. Bu plan ile projeden
etkilenebilecek veya projeyi etkileyebilecek ya da proje ile ilgisi
olabilecek tüm gerçek ve tüzel kişilerin
süreçlere yönelik yeterli bilgi sahibi olması
ve görüş ve önerilerinin alınması
açısından iletişim ağının
genişletilmesi amaçlanmıştır.

Öte yandan Yönetmeliğin Tanımlar maddesinde
yer alan “halk” tanımındaki
değişiklik dikkati çekmektedir. Eski
düzenlemede “ulusal mevzuat
çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi
veya bu kişilerin birlik, organizasyon ve
grupları
” da halk tanımı
içerisinde yer alırken; yeni Yönetmelikte
tüzel kişi ve grupları dışlayıcı
bir tanım kullanılmıştır. Bu
daraltıcı tanımlama, özellikle
halkın bilgilendirilmesi ve sürece
katılım toplantısına

katılım ve bu kapsamda görüş, öneri
ve itirazda bulunma hakkı bakımından çevre
örgütleri başta olmak üzere ulusal ve
uluslararası organizasyonları dışarıda
bırakmaktadır.

Proje Sahibinin Değişmesine İlişkin
Düzenleme Detaylandırıldı

Eski yönetmelik bu durumu, “Proje sahibinin
herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni
sahibi devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini,
taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe
sunmakla yükümlü olup, projenin önceki
sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini,
devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek
kalmaksızın üstlenmiş
sayılır
.” şeklinde düzenlemekte
idi.

Yeni Yönetmelik ile devirle ilgili ne tür bilgi ve
belgelerin sunulması gerektiğine “noter
onaylı devir sözleşmesi, tapu senedi, ilgili
idaresince onaylı icra/ihale sonuç belgeleri ve
benzeri
” denilmekle örnekleme suretiyle
açıklık getirdi. Benzer şekilde, yeni proje
sahibinin vereceği taahhüdün nihai ÇED raporu
ve/veya proje tanıtım dosyası ile eklerini
kapsayacağı açıkça
düzenlendi.

Son olarak, proje sahibinin değişmesi halinde, ilgili
il müdürlüğü tarafından proje yerinde
inceleme yapılması zorunluluğu getirildi.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.

POPULAR ARTICLES ON: Environment from Turkey

Environmental Law

Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab

Most of the Danish environmental regulation is based on directives from the EU.Source link

Related posts

Working capital management – Credit Control and Cashflow

Horace Hayward

Moderna Sues Pfizer / BioNTech For COVID Vaccine Patent Infringement – Patent

Horace Hayward

Part II: Implementation Of The Restructuring Directive – Insolvency/Bankruptcy

Horace Hayward